Static methods

staticfromBytes (bytes:Bytes):DataPointer

staticfromBytesData (bytesData:BytesData):DataPointer

staticfromFile (path:String):DataPointer

staticfromLimeBytes (bytes:LimeBytes):DataPointer